Sold Out - AnsrJ; Vương Dĩ Thái

headset 432  cloud_download 36

Sold Out

Đóng góp: maximus

Yah 666
Hey hey hey
(Gěi wǒ nǐ kǒudài de money)
ANSRJ
(Kěnéng děng nǐ fāxiàn de shíhòu, yǐjīng tài wǎnle)
(Rule number one, don’t be late)
Rúguǒ zhè shì yī chǎng mèng wǒ bùxiǎng xǐng lái
Chúchuāng nèi de shíshàng chéngwéi zànzhù wǒ de pǐnpái
Jídù wǒ shì yīnwèi shòu nǐ girlfriend qīnglài
Bad boy hǎobǐ wǒ shēnghuó tài jīngcǎi
Kāile zhāng, shàngle bǎng,all black jacket
Comes around,let it bounce jiē tōngle tiāndì
Enemy,family dōu qídài xīn de zhuānjí
Dírén, péngyǒu kàn wǒ kāiqǐ xīn yī lún de pānbǐ
Wǒ píng wǒ de zhíjué cáiyuán gǔngǔn lái
Xīngqíliù Saturday nǐ de nánhái zài fādāi
Zhuànle qián, zhuànle qián bù huì báibái làngfèi
Celebrate,celebrate tōngguān GTA
Nǐ de idol PO gè biāodiǎn fúhào 3000 duō gè zàn
Kě tā yàgēn bù huì chàng
Chàng dé bǐ nǐ hái yào làn
Better run,better run
Chèn wǒ xiànzài hái méi zài
Lace up péngyǒu
Bùrán gēnběn méi fǎ bǎi huh
Gěi wǒ nǐ kǒudài de money, gěi wǒ nǐ kǒudài de money
Yall know this vibes
Děng nǐ dǒngle kěndìng zǎo jiù mǎi bù dàole
Gěi wǒ nǐ kǒudài de money, gěi wǒ nǐ kǒudài de money
Yall know this vibes
Děng nǐ dǒngle kěndìng zǎo jiù mǎi bù dàole biiish!
Děng nǐ dǒngle kěndìng zǎo jiù mǎi bù dàole biiish!
Sold out guānyú wǒ de kǒuwèi
Sold out guānyú wǒ de kǒubēi
Sold out guānyú wǒ de fashion
Sold out xiǎng yāomǎi dōu mǎi bù dào
Sold out guānyú wǒ de kǒuwèi
Sold out guānyú wǒ de kǒubēi
Sold out guānyú wǒ de fashion
Sold out xiǎng yāomǎi dōu mǎi bù dào
Sold out qiānmíng CD sold out
Sold out děng yī miǎo jiù sold out
Sold out fēi de wěn dōu sold out
Sold out quándōu quándōu sold out
Sold out qiānmíng CD sold out
Sold out děng yī miǎo jiù sold out
Sold out fēi de wěn dōu sold out
Sold out quándōu quándōu sold out
Give me that shit
Huìguǎn zhēng nǐ suǒyǒu de qián
Chíxù chǎn chū gēqǔ xiě wán nǐ suǒyǒu xiǎng xiě de diǎn
Shuǎ wán yī quān zàilái bǐ hā bǐcǐ qiánbāo nǎge biǎn
Tīng wǒ xià zhāng zhuānjí zàilái tǎolùn dá gē nǎge liǎn
Dǎ fān zhǔliú de guīdìng shānchúle tiǎn gǒu de wéi xìn
Kàn lǎozi xiāosǎ de bèiyǐng bǎ zhàngdān shāo chéngle huījìn
Mùbiāo bù tíng de tuījìn míngnián yào zhēng de shì měijīn
Yù dàole fēiyì bù huīxīn wǒ mǎshàng sold out nèidìng
Guānzhòng dōu so load wǔtái zhǎnxiàn wǒ de zhìhuì
Wǒ de mixtape jiàgé yǐjīng fānle sì bèi
Shōu qǐ nǐ de verse lǐmiàn cíhuì xiàng sì suì
Hái yǒu nàxiē quán kào yì yín dé jīn mí hé zhǐ zuì
Tiǎozhàn wǒ de jìqiǎo kěnéng nǐ zhēn de yāo xiǎng hā
Xiǎo wá er wèntí dōu méi tīng qīng jiù huāng dào yào qiǎngdá
Sold out everywhere bù zài zhǐshì xiǎngfǎ
Zǎ gè yīzìqiānjīn céngjīng de jiānxīn lái bāng wǒ jiǎnghuà
Gěi wǒ nǐ kǒudài de money, gěi wǒ nǐ kǒudài de money
Yall know this vibes
Děng nǐ dǒngle kěndìng zǎo jiù mǎi bù dàole
Gěi wǒ nǐ kǒudài de money, gěi wǒ nǐ kǒudài de money
Yall know this vibes
Sold out guānyú wǒ de kǒuwèi
Sold out guānyú wǒ de kǒubēi
Sold out guānyú wǒ de fashion
Sold out xiǎng yāomǎi dōu mǎi bù dào
Sold out guānyú wǒ de kǒuwèi
Sold out guānyú wǒ de kǒubēi
Sold out guānyú wǒ de fashion
Sold out xiǎng yāomǎi dōu mǎi bù dào
Sold out qiānmíng CD sold out
Sold out děng yī miǎo jiù sold out
Sold out fēi de wěn dōu sold out
Sold out quándōu quándōu sold out
Sold out qiānmíng CD sold out
Sold out děng yī miǎo jiù sold out
Sold out fēi de wěn dōu sold out
Sold out quándōu quándōu sold out

Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để tải bài bài hát Sold Out về máy:

Thêm bài hát Sold Out vào danh sách Playlist

Bài hát cùng ca sĩ
Xem tất cả
Video cùng ca sĩ
Xem tất cả
Bình luận của bạn
chat_bubble 0  comment

Gợi ý