Tín Hiệu Lưu Quang (流光讯号) - Youngior

Restrict Content

Tín Hiệu Lưu Quang (流光讯号)

Đóng góp: satoru
流光讯号 - Youngior

孤独作伴
gū dú zuò bàn
早已习惯躲在家里
zǎo yǐ xí guàn duǒ zài jiā lǐ
躺在床上播放CD
tǎng zài chuáng shàng bō fàng CD
灵魂坠到谷底
líng hún zhuì dào gǔ dǐ
看看天气预报遐想
kàn kàn tiān qì yù bào xiá xiǎng
意念搭配没有伞的雨天
yì niàn dā pèi méi yǒu sǎn de yǔ tiān
忘掉未知一起抛给
wàng diào wèi zhī yī qǐ pāo gěi
深遂中无垠的海面
shēn suì zhōng wú yín de hǎi miàn
多疑惑怎么做要不算了吧
duō yí huò zěn me zuò yào bù suàn liǎo bā
梦太多反复做快点醒来吧
mèng tài duō fǎn fù zuò kuài diǎn xǐng lái bā
好像一道闪电
hǎo xiàng yī dào shǎn diàn
能划破夏夜
néng huá pò xià yè
感谢你的出现
gǎn xiè nǐ de chū xiàn
就让我蜕变
jiù ràng wǒ tuì biàn
慢慢习惯教室一个人
màn màn xí guàn jiào shì yī gè rén
嘈杂世界关上一扇门
cáo zá shì jiè guān shàng yī shàn mén
不管谁都值得被心疼
bù guǎn shuí dū zhí dé bèi xīn téng
不断打破冰点的
bù duàn dǎ pò bīng diǎn de
不断复苏的体温
bù duàn fù sū de tǐ wēn
我知道翻越重山没有太多太多捷径和鼓励
wǒ zhī dào fān yuè zhòng shān méi yǒu tài duō tài duō jié jìng hé gǔ lì
我知道山川作伴落马也能够战胜为敌
wǒ zhī dào shān chuān zuò bàn luò mǎ yě néng gòu zhàn shèng wéi dí
我知道大自然的风都不会轻易被定义
wǒ zhī dào dà zì rán de fēng dū bù huì qīng yì bèi dìng yì
此刻我拼命的寻找和你贴近心跳频率
cǐ kè wǒ pīn mìng de xún zhǎo hé nǐ tiē jìn xīn tiào pín shuài


喜欢藏在宇宙深处难过
xǐ huān cáng zài yǔ zhòu shēn chǔ nán guò
喜欢呆在最安静的角落
xǐ huān dāi zài zuì ān jìng de jiǎo luò
喜欢大雨滂沱
xǐ huān dà yǔ pāng tuó
坐在窗边
zuò zài chuāng biān
看着雨天
kàn zhuó yǔ tiān
乘着飞船
chéng zhuó fēi chuán
逃脱没结果
táo tuō méi jié guǒ
喜欢漫无目的走在沙漠
xǐ huān màn wú mù de zǒu zài shā mò
欣赏最朴实看日出日落
xīn shǎng zuì pǔ shí kàn rì chū rì luò
喜欢踩着光点
xǐ huān cǎi zhuó guāng diǎn
周游世界
zhōu yóu shì jiè
跑到海边
pǎo dào hǎi biān
仰望繁星
yǎng wàng fán xīng
烂漫的烟火
làn màn de yān huǒ
粉色裙角奔跑
fěn sè qún jiǎo bēn pǎo
温柔的吵聒噪
wēn róu de chǎo guō zào
迷人眼神也刚刚好
mí rén yǎn shén yě gāng gāng hǎo
我还是沉浸你的微笑
wǒ huán shì chén jìn nǐ de wēi xiào
那与众不同悠然裙角
nà yǔ zhòng bù tóng yōu rán qún jiǎo
在风中舞蹈
zài fēng zhōng wǔ dǎo
双眼朦胧视线模糊
shuāng yǎn méng lóng shì xiàn mó hū
慢慢看不清
màn màn kàn bù qīng
我坠入黑暗神志逐渐
wǒ zhuì rù hēi àn shén zhì zhú jiàn
依然不清醒
yī rán bù qīng xǐng
我对于麋鹿森林现实
wǒ duì yú mí lù sēn lín xiàn shí
真的分不清
zhēn de fēn bù qīng
对你的思念还是
duì nǐ de sī niàn huán shì
一如既往被封印
yī rú jì wǎng bèi fēng yìn
失落的遗迹仿佛来自遥远银河系
shī luò de yí jì fǎng fó lái zì yáo yuǎn yín hé xì
没你的地方想着逃离真的快窒息
méi nǐ de dì fāng xiǎng zhuó táo lí zhēn de kuài zhì xī
像一条花村柴鱼就要一直陪着你
xiàng yī tiáo huā cūn chái yú jiù yào yī zhí péi zhuó nǐ
心中明镜湖水时刻倒影都是你
xīn zhōng míng jìng hú shuǐ shí kè dǎo yǐng dū shì nǐ


喜欢藏在宇宙深处难过
xǐ huān cáng zài yǔ zhòu shēn chǔ nán guò
喜欢呆在最安静的角落
xǐ huān dāi zài zuì ān jìng de jiǎo luò
喜欢大雨滂沱
xǐ huān dà yǔ pāng tuó
坐在窗边看着雨天
zuò zài chuāng biān kàn zhuó yǔ tiān
乘着飞船逃脱没结果
chéng zhuó fēi chuán táo tuō méi jié guǒ
喜欢漫无目的走在沙漠
xǐ huān màn wú mù de zǒu zài shā mò
欣赏最朴实看日出日落
xīn shǎng zuì pǔ shí kàn rì chū rì luò
喜欢踩着光点
xǐ huān cǎi zhuó guāng diǎn
周游世界
zhōu yóu shì jiè
跑到海边
pǎo dào hǎi biān
仰望繁星
yǎng wàng fán xīng
烂漫的烟火
làn màn de yān huǒ
粉色裙角奔跑
fěn sè qún jiǎo bēn pǎo
坐在湖畔看着你
zuò zài hú pàn kàn zhuó nǐ
温柔的吵聒噪
wēn róu de chǎo guō zào
夏夜蝉鸣也很动听
xià yè chán míng yě hěn dòng tīng
星河繁浩美妙
xīng hé fán hào měi miào
流星滑过盼着你
liú xīng huá guò pàn zhuó nǐ
微妙微笑刚好
wēi miào wēi xiào gāng hǎo
探索的是遥不及的你
tàn suǒ de shì yáo bù jí de nǐ
看着时光在嘀嗒嘀嗒
kàn zhuó shí guāng zài dí tà dí tà
带上我的热烈现在出发
dài shàng wǒ de rè liè xiàn zài chū fā
粉色浪漫它到底在哪
fěn sè làng màn tā dào dǐ zài nǎ
不用着急光芒诗和远方
bù yòng zhuó jí guāng máng shī hé yuǎn fāng
run and run
run and run
不会失去的
bù huì shī qù de
round and round
round and round
苦苦追寻的
kǔ kǔ zhuī xún de
run and run
run and run
爱神赐予的
ài shén cì yú de
round and round
round and round
会被治愈的
huì bèi zhì yù de
温热的心不会被再杀掉
wēn rè de xīn bù huì bèi zài shā diào
即使我再次奔赴的圈套
jí shǐ wǒ zài cì bēn fù de quān tào
我试着做上记号
wǒ shì zhuó zuò shàng jì hào
证明我也来到
zhèng míng wǒ yě lái dào
不可能不曾问
bù kě néng bù zēng wèn
i wanna check it out
我知道
wǒ zhī dào
翻越重山没有太多捷径的鼓励
fān yuè zhòng shān méi yǒu tài duō jié jìng de gǔ lì
我知道
wǒ zhī dào
山川作伴落马也能够战胜为敌
shān chuān zuò bàn luò mǎ yě néng gòu zhàn shèng wéi dí
我知道
wǒ zhī dào
大自然的风都不会轻易被定义
dà zì rán de fēng dū bù huì qīng yì bèi dìng yì
此刻我拼命的寻找
cǐ kè wǒ pīn mìng de xún zhǎo
和你贴近心跳频率
hé nǐ tiē jìn xīn tiào pín shuài


喜欢藏在宇宙深处难过
xǐ huān cáng zài yǔ zhòu shēn chǔ nán guò
喜欢呆在最安静的角落
xǐ huān dāi zài zuì ān jìng de jiǎo luò
喜欢大雨滂沱
xǐ huān dà yǔ pāng tuó
坐在窗边看着雨天
zuò zài chuāng biān kàn zhuó yǔ tiān
乘着飞船逃脱没结果
chéng zhuó fēi chuán táo tuō méi jié guǒ
喜欢漫无目的走在沙漠
xǐ huān màn wú mù de zǒu zài shā mò
欣赏最朴实看日出日落
xīn shǎng zuì pǔ shí kàn rì chū rì luò
喜欢踩着光点周游世界
xǐ huān cǎi zhuó guāng diǎn zhōu yóu shì jiè
跑到海边仰望繁星
pǎo dào hǎi biān yǎng wàng fán xīng
烂漫的烟火
làn màn de yān huǒ
粉色裙角奔跑
fěn sè qún jiǎo bēn pǎo
坐在湖畔看着你
zuò zài hú pàn kàn zhuó nǐ
温柔的吵聒噪
wēn róu de chǎo guō zào
夏夜蝉鸣也很动听
xià yè chán míng yě hěn dòng tīng
星河繁浩美妙
xīng hé fán hào měi miào
流星滑过盼着你
liú xīng huá guò pàn zhuó nǐ
微妙微笑刚好
wēi miào wēi xiào gāng hǎo
探索的是遥不及的你
tàn suǒ de shì yáo bù jí de nǐ
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Tín Hiệu Lưu Quang (流光讯号)

về máy:

Thêm bài hát Tín Hiệu Lưu Quang (流光讯号) vào danh sách Playlist

Bài hát của Youngior
Xem tất cả
Video của Youngior
Xem tất cả
;