Người Trong Gương (镜中人) - VaVa Mao Diễn Thất; Ngải Nhiệt AIR; Vạn Ni Đạt (Vinida Weng)

Restrict Content
Đóng góp: satoru
镜中人 - VaVa毛衍七/艾热AIR/万妮达Vinida Weng

你是家人捧在手心里的公主
nǐ shì jiā rén pěng zài shǒu xīn lǐ de gōng zhǔ
日子一天又一天的重复
rì zǐ yī tiān yòu yī tiān de zhòng fù
我知道你大概还是
wǒ zhī dào nǐ dà gài huán shì
同样在经历一些痛苦
tóng yàng zài jīng lì yī xiē tòng kǔ
但是没人能够诵读
dàn shì méi rén néng gòu sòng dú
你尝试融入
nǐ cháng shì róng rù
这奇怪的世界
zhè qí guài de shì jiè
让你别化大浓妆
ràng nǐ bié huà dà nóng zhuāng
危险藏在学校职场
wēi xiǎn cáng zài xué xiào zhí cháng
还有暗巷
huán yǒu àn xiàng
那些不敢想的新闻
nà xiē bù gǎn xiǎng de xīn wén
正在消灭你的胆量
zhèng zài xiāo miè nǐ de dǎn liáng
到底要怎么样
dào dǐ yào zěn me yàng
才能做到完美反抗
cái néng zuò dào wán měi fǎn kàng
难以启齿的故事
nán yǐ qǐ chǐ de gù shì
怎么往后翻翻
zěn me wǎng hòu fān fān
贪婪丑陋批判
tān lán chǒu lòu pī pàn
随时虎视眈眈
suí shí hǔ shì dān dān
太多的审视挑剔
tài duō de shěn shì tiāo tī
你开始容貌焦虑
nǐ kāi shǐ róng mào jiāo lǚ
开始觉得自己优点都一般般
kāi shǐ jué dé zì jǐ yōu diǎn dū yī bān bān
大红灯笼挂在高墙
dà hóng dēng lóng guà zài gāo qiáng
要求我们皎洁
yào qiú wǒ mén jiǎo jié
玫瑰盛开的妖冶
méi guī shèng kāi de yāo yě
不允许凋谢
bù yǔn xǔ diāo xiè
在光与暗的交界
zài guāng yǔ àn de jiāo jiè
我们需要尊重平等
wǒ mén xū yào zūn zhòng píng děng
安全正义别被浇灭
ān quán zhèng yì bié bèi jiāo miè
如果受到伤害
rú guǒ shòu dào shāng hài
就是怪你裙子穿太短
jiù shì guài nǐ qún zǐ chuān tài duǎn
去聚会要记住了别回家太晚
qù jù huì yào jì zhù liǎo bié huí jiā tài wǎn
你心里有声音在呐喊
nǐ xīn lǐ yǒu shēng yīn zài nà hǎn
难道我们的价值
nán dào wǒ mén de jià zhí
只有相夫教子
zhī yǒu xiāng fū jiào zǐ
和厨房里的菜板
hé chú fáng lǐ de cài bǎn
girls help girls
一个两个三个不够
yī gè liǎng gè sān gè bù gòu
此刻我算你一个
cǐ kè wǒ suàn nǐ yī gè
去勇敢的做自己
qù yǒng gǎn de zuò zì jǐ
一百一千一万
yī bǎi yī qiān yī wàn
此刻算你们一个
cǐ kè suàn nǐ mén yī gè
去你们的条条框框
qù nǐ mén de tiáo tiáo kuàng kuàng
代表所有女性
dài biǎo suǒ yǒu nǚ xìng
打破它就在这一刻
dǎ pò tā jiù zài zhè yī kè
如果穿的太少
rú guǒ chuān de tài shǎo
就叫不要脸的话
jiù jiào bù yào liǎn de huà
那拜托现在算我一个
nà bài tuō xiàn zài suàn wǒ yī gè
完美的世界却不完美
wán měi de shì jiè què bù wán měi
当你我沉默着
dāng nǐ wǒ chén mò zhuó
滋养了 刻化了明确的罪
zī yǎng liǎo kè huà liǎo míng què de zuì
show mercy
可笑的偏见
kě xiào de piān jiàn
可憎的污秽
kě zēng de wū huì
all human in the mirror
边沉沦 边陶醉
biān chén lún biān táo zuì

明天是我 下一个会是谁
míng tiān shì wǒ xià yī gè huì shì shuí
那个女孩不会再被父亲罚了
nà gè nǚ hái bù huì zài bèi fù qīn fá liǎo
不会哭着鼻子
bù huì kū zhuó bí zǐ
让她无法去学校了
ràng tā wú fǎ qù xué xiào liǎo
夏天穿冬天的校裤
xià tiān chuān dōng tiān de xiào kù
不是为了好看
bù shì wéi liǎo hǎo kàn
从来没有人有教过她
cóng lái méi yǒu rén yǒu jiào guò tā
她该怎么保护她呢
tā gāi zěn me bǎo hù tā ne
她的母亲告诉她
tā de mǔ qīn gào sù tā
这一切很正常
zhè yī qiē hěn zhèng cháng
她的过去
tā de guò qù
比她孩子还要更难堪
bǐ tā hái zǐ huán yào gēng nán kān
我很抱歉记忆不被遗忘
wǒ hěn bào qiàn jì yì bù bèi yí wàng
抱歉没人给你补偿
bào qiàn méi rén gěi nǐ bǔ cháng
现在她能养活自己远离的地方
xiàn zài tā néng yǎng huó zì jǐ yuǎn lí de dì fāng
就算是你
jiù suàn shì nǐ
就算是你习惯了黑暗
jiù suàn shì nǐ xí guàn liǎo hēi àn
但别为黑暗辩解
dàn bié wéi hēi àn biàn jiě
别划聪明人的字眼
bié huá cōng míng rén de zì yǎn
我没被教过
wǒ méi bèi jiào guò
怎么才不做受害者
zěn me cái bù zuò shòu hài zhě
就连一个人回家
jiù lián yī gè rén huí jiā
都会变成障碍吗
dū huì biàn chéng zhàng ài má
也许不远的将来
yě xǔ bù yuǎn de jiāng lái
她拥有另个身份
tā yōng yǒu lìng gè shēn fèn
她成为一个妻子
tā chéng wéi yī gè qī zǐ
她成为另外一种人
tā chéng wéi lìng wài yī zhǒng rén
但她的孩子
dàn tā de hái zǐ
有一半的机率跟她一样
yǒu yī bàn de jī shuài gēn tā yī yàng
凭什么
píng shén me
就让罪恶肆无忌惮无处躲藏
jiù ràng zuì è sì wú jì dàn wú chǔ duǒ cáng
我是善良勇敢
wǒ shì shàn liáng yǒng gǎn
却不愿甘心平凡的你
què bù yuàn gān xīn píng fán de nǐ
我是天马行空
wǒ shì tiān mǎ xíng kōng
却处处都被局限的你
què chǔ chǔ dū bèi jú xiàn de nǐ
我是真诚坦白
wǒ shì zhēn chéng tǎn bái
却又不得不说谎的你
què yòu bù dé bù shuō huǎng de nǐ
我是寒冷的深夜
wǒ shì hán lěng de shēn yè
加快步伐回家的你
jiā kuài bù fá huí jiā de nǐ
我是渴望发光
wǒ shì kě wàng fā guāng
却一步一步退后的你
què yī bù yī bù tuì hòu de nǐ
我是充满希望
wǒ shì chōng mǎn xī wàng
一次一次被瓦解的你
yī cì yī cì bèi wǎ jiě de nǐ
努力的拼搏
nǔ lì de pīn bó
只有老天可以为我做证
zhī yǒu lǎo tiān kě yǐ wéi wǒ zuò zhèng
那面对灵魂的真相
nà miàn duì líng hún de zhēn xiāng
我再也不必过问
wǒ zài yě bù bì guò wèn
完美的世界却不完美
wán měi de shì jiè què bù wán měi
当你我沉默着
dāng nǐ wǒ chén mò zhuó
滋养了 刻化了明确的罪
zī yǎng liǎo kè huà liǎo míng què de zuì
show mercy
可笑的偏见
kě xiào de piān jiàn
可憎的污秽
kě zēng de wū huì
all human in the mirror
边沉沦 边陶醉
biān chén lún biān táo zuì

明天是我 下一个会是谁
míng tiān shì wǒ xià yī gè huì shì shuí
如果一开始
rú guǒ yī kāi shǐ
我们就说好
wǒ mén jiù shuō hǎo
no limit
现在就该打破所谓诟病
xiàn zài jiù gāi dǎ pò suǒ wèi gòu bìng
不论任何肤色 性别
bù lùn rèn hé fū sè xìng bié
尽管放心
jìn guǎn fàng xīn
go dreaming
别后悔没有人够资格否定
bié hòu huǐ méi yǒu rén gòu zī gé fǒu dìng
如果一开始
rú guǒ yī kāi shǐ
我们就说好
wǒ mén jiù shuō hǎo
no limit
现在就该打破所谓诟病
xiàn zài jiù gāi dǎ pò suǒ wèi gòu bìng
不论任何肤色 性别
bù lùn rèn hé fū sè xìng bié
尽管放心
jìn guǎn fàng xīn
go dreaming
别后悔没有人够资格否定
bié hòu huǐ méi yǒu rén gòu zī gé fǒu dìng
完美的世界却不完美
wán měi de shì jiè què bù wán měi
当你我沉默着
dāng nǐ wǒ chén mò zhuó
滋养了 刻化了明确的罪
zī yǎng liǎo kè huà liǎo míng què de zuì
show mercy
可笑的偏见
kě xiào de piān jiàn
可憎的污秽
kě zēng de wū huì
all human in the mirror
边沉沦 边陶醉
biān chén lún biān táo zuì

明天是我 下一个会是谁
míng tiān shì wǒ xià yī gè huì shì shuí
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Người Trong Gương (镜中人)

về máy:

Thêm bài hát Người Trong Gương (镜中人) vào danh sách Playlist

Bài hát của VaVa Mao Diễn Thất; Ngải Nhiệt AIR; Vạn Ni Đạt (Vinida Weng)
Xem tất cả
Video của VaVa Mao Diễn Thất; Ngải Nhiệt AIR; Vạn Ni Đạt (Vinida Weng)
Xem tất cả
;