Đã Bao Lâu Rồi Bạn Không Ngẩng Đầu Lên Và Nghiêm Túc Đếm Các Ngôi Sao (你有多久没有抬起头认真地数过星星) (Album Phiên Bản Đầu Tiên; 专辑先行版) - Thánh Đại; Thạch Tỷ Đồng

Restrict Content

Đã Bao Lâu Rồi Bạn Không Ngẩng Đầu Lên Và Nghiêm Túc Đếm Các Ngôi Sao (你有多久没有抬起头认真地数过星星) (Album Phiên Bản Đầu Tiên; 专辑先行版)

Đóng góp: Hoàng Tuân
Zǎo gāofēng dì dìtiě jīntiān yòu yǒu duōshǎo rén méi gǎn shàng
Chēxiāng yīrújìwǎng zhēngchǎo hé yǒngjǐ
Yántú dàodá měi yí zhàn de tíngkào shíjiān duǎnzàn
Réncháo lǐmiàn shēngyīn láizì tiān nán hé dì běi
Tāmen dà duōshù yào qù de mùdì de shì gōngsī hái yǒu xuéxiào
Chēmén dǎkāi jiù huì gè bèn dōngxī
Yǒu de wèile gōngzī
Yǒu de wèile xuéhuì dátí de juéqiào
Jǐnguǎn lèi dàn cóng méi gǎndào kōngxū
Yǒu de zhuànqián mǎile xīnchē hé xīnfáng
Qǔle biérén láibují xiànmù de xīnniáng
Yǒu de què lián pǔtōng gōngzuò dōu chàdiǎn méiliǎo zhǐwàng
Yě zhújiàn chéngle biérén kǒuzhōng yànwù de duìxiàng
Yǒu de rén shì jiālǐmiàn de jiāo'ào
Pīnmìng shàngzhe bǔxí bān yào chánlián bānjí lǐ de dì yī míng
Yǒurén què zài dà bǎ huīhuòzhe chāopiào
Tā shuō dōu bù xǐhuān zhǐ xiǎng jìnjí sài nénggòu jìxù yíng
Wǒmen zǒng shì bù tíng bèi rén zuòzhe duìbǐ
Zǒng shì zài hé biérén tánxīn shí yīlài shàngle jiǔjīng
Zǒng shì diǎnrán fánxīn shì chōu jìn fèi lǐ
Zǒng shì bèi rén fǎnfù dīngzhǔzhe yào gēn shàng duì xíng
Kě jiùjìng shénme shíhòu wǒmen cáinéng tíngzhǐ bēnpǎo
Tíngzhǐ nàxiē méi suǒwèi de zhēnfēngxiāngduì
Huòxǔ nǐ yě zhēn de bù xūyào bǐ biérénguò dé gèng hǎo
Chuāngwài de jǐngsè cái mí zú zhēnguì
Nǐ yǒu duōjiǔ méiyǒu tái qǐtóu, rènzhēn dì shùguò xīngxīng
Duōjiǔ méiyǒu tái qǐtóu, kàn qīng yǎnqián de fēngjǐng
Duōjiǔ méiyǒu tái qǐtóu, zhǎoxún zuìchū de zìjǐ
Duōjiǔ méiyǒu tái qǐtóu, qù qīngtīng fēng de shēngyīn
Duōjiǔ méiyǒu tái qǐtóu, rènzhēn dì shùguò xīngxīng
Duōjiǔ méiyǒu tái qǐtóu, kàn qīng yǎnqián de fēngjǐng
Duōjiǔ méiyǒu tái qǐtóu, zhǎoxún zuìchū de zìjǐ
Duōjiǔ méiyǒu tái qǐtóu, qù qīngtīng fēng de shēngyīn
Tāmen zǒng zài hùliánwǎng shàng tǎolùn nǎge zōngyì jiémù liúxíng
Nǎge nǚ míngxīng de gěng zuìjìn yòu huǒle
Dāng nǐ mánglù yītiān huí dào jiā lǐ fāxiàn shǒujī xiǎng gè bù tíng
Huí bù wán de xiāoxī ràng rén wú chù duǒcáng
Mǔqīn jié shí yīdìng língdiǎn fā tiáo péngyǒu quān
Wén'àn zuì hǎo jiù yòng fà hóngbāo de jiétú dàitì
Kě tā měitiān shǐzhōng zuò zài nǐ de zuǒshǒu biān
Nǐ què cóng méi xiǎngguò qīnkǒu duì tā shuō shēng “mā wǒ ài nǐ”
Hǎoxiàng zhǐshì duōle jǐ gè diǎn zàn zhī jiāo
Yù dào kùnnán méiyǒu rén huì wèi nǐ zhī zhāo
Měitiān duì péngyǒumen chóngfù zuìduō biàn dehuà shì
Jīnnián zuìdà de yuànwàng shì nénggòu yǎng yī zhǐ māo
Zǒng bǎ méi shíxiàn de mèngxiǎng dōu guījié yú xiànshí hái yǒu gōngzuò
Què yǒu dà bǎ shíjiān yòng lái zhuī jù hé gōnglüè
Yě shícháng gǎndào hòuhuǐ zài gūdú de shēnyè
Tīng yī shǒu gǎnxìng de yīnyuè
Nǐ yǒu duōjiǔ méiyǒu tái qǐtóu, rènzhēn dì shùguò xīngxīng
Duōjiǔ méiyǒu tái qǐtóu, kàn qīng yǎnqián de fēngjǐng
Duōjiǔ méiyǒu tái qǐtóu, zhǎoxún zuìchū de zìjǐ
Duōjiǔ méiyǒu tái qǐtóu, qù qīngtīng fēng de shēngyīn
Duōjiǔ méiyǒu tái qǐtóu, rènzhēn dì shùguò xīngxīng
Duōjiǔ méiyǒu tái qǐtóu, kàn qīng yǎnqián de fēngjǐng
Duōjiǔ méiyǒu tái qǐtóu, zhǎoxún zuìchū de zìjǐ
Duōjiǔ méiyǒu tái qǐtóu, qù qīngtīng fēng de shēngyīn
Nàgè shíhòu wēi bó méiyǒu qīngyīsè de kòng píng
Nǐ de QQ chǒngwù méiyǒu tíngzhǐ yùnyíng
Dāng nǐ gǔ qǐ yǒngqì xiǎng yào dì yī cì ná qǐbǐ shí
Xiě chū de gē bùshì wèile zhuànqián huòzhě chūmíng
Kàn dào lǎorén diédǎo nǐ yě bù huì duǒ yuǎn
Bù zàiyì diànshì shàng yǒu shé me jiémù kě xuǎn
Dāng nǐ qíngxù fànlàn yǐhòu
Bùyòng liúlǎn nàxiē dú jītāng yě nénggòu qīngsōng yǔ zìjǐ héjiě
Shénme shíhòu wǒmen kāishǐ biàn dé méiyǒu biǎoqíng
Zǒng ài bǎ gǎnqíng dōu wéi chéng sānjiǎoxíng
Zǒng shì xiǎng bǎ tóngyàng de shì fā gěi bùtóng rén tīng
Chóngfù zhè zhǒng méi yìyì de yǎnxí
Kě suǒxìng wǒmen tóngyàng hái zài wèile shēnghuó bēnbō
Tóngyàng hái zài děngdài zhōujiélún de xīngē
Tóngyàng háishì méiyǒu dédào lǎobǎn de shǎngshì
Tóngyàng yě huì gǎndòng zài nà shǒu gē zòu xiǎng shí
Hái zài qídài mǒu bù dòngmàn xià yījì de bòfàng
Háishì yuànyì wèile jiārén chéngfēngpòlàng
Háishì jìdé mèng de xíngzhuàng
Yuàn nǐ yǒngyuǎn niánqīng
Yǒngyuǎn dōu rèlèi yíng kuàng
I pray for you
Nǐ yǒu duōjiǔ méiyǒu tái qǐtóu, rènzhēn dì shùguò xīngxīng
Duōjiǔ méiyǒu tái qǐtóu, kàn qīng yǎnqián de fēngjǐng
Duōjiǔ méiyǒu tái qǐtóu, zhǎoxún zuìchū de zìjǐ
Duōjiǔ méiyǒu tái qǐtóu, qù qīngtīng fēng de shēngyīn
Duōjiǔ méiyǒu tái qǐtóu, rènzhēn dì shùguò xīngxīng
Duōjiǔ méiyǒu tái qǐtóu, kàn qīng yǎnqián de fēngjǐng
Duōjiǔ méiyǒu tái qǐtóu, zhǎoxún zuìchū de zìjǐ
Duōjiǔ méiyǒu tái qǐtóu, qù qīngtīng fēng de shēngyīn.
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Đã Bao Lâu Rồi Bạn Không Ngẩng Đầu Lên Và Nghiêm Túc Đếm Các Ngôi Sao (你有多久没有抬起头认真地数过星星) (Album Phiên Bản Đầu Tiên; 专辑先行版)

về máy:

Thêm bài hát Đã Bao Lâu Rồi Bạn Không Ngẩng Đầu Lên Và Nghiêm Túc Đếm Các Ngôi Sao (你有多久没有抬起头认真地数过星星) (Album Phiên Bản Đầu Tiên; 专辑先行版) vào danh sách Playlist

Bài hát của Thánh Đại; Thạch Tỷ Đồng
Xem tất cả
Video của Thánh Đại; Thạch Tỷ Đồng
Xem tất cả
;