Nơi Dung Thân (容身之地) - Ice Paper

Restrict Content

Nơi Dung Thân (容身之地)

Đóng góp: danjustince
wū yún mì bù lóng zhào nǐ ài de xīng chén
shài le yī fú zǒng shì huì dà yǔ qīng pén
gāng pèi de yuè chí jiù guān shàng le xīn mén
wǒ mén dū zhī shì nà bù qǐ yǎn de háng rén
xǔ nuò xiān háng de rén mén shì fǒu xiǎng guò
yǔ guò tiān qíng de cǎi hóng cái yǒu qǐ là
fēng píng làng jìng nǐ mǎn huái xìn xīn zhǎng duò
zhēn de jīng lì le cái yǒu zī gé jiǎng zuò
wú kě jiù yào chī le yě bù zòu xiào
wǒ tǎo yàn yǒu xiē shì qíng zǒng yào xiān lái hòu dào
wéi hé biàn dé huāng zhāng rén jǐ rén de guǎng cháng yě pái bù shàng hào
suǒ yǐ nǐ huán shì bǐ jiào xǐ huān zuǒ yōng yòu bào
yě zēng jīng qī dài zhuó mǒu rén wéi nǐ shuāng shǒu pěng huā
yě zēng jīng yōng yǒu zhuó mǒu rén wéi nǐ xiě de qíng shū
yě zēng jīng yī wēi zhuó mǒu rén yǐ wéi néng gòu dǒng tā
dào xiàn zài cái zhī dào shì qíng yào kào zì jǐ lǐng wù
wéi hé wǒ ǒu ěr yě huì kòng gào ǒu ěr huì kàng yì
wéi hé nǐ kàn dé nà me zhòng yào què bìng bù mài lì
mèng xiǎng shì huó xià qù de cì yào tā xuǎn zé fàng qì
yòu yǒu shuí bèi rén mén zhī dào bèi rén mén wàng jì
sān fēn zhōng de rè dù bù guò shì yī bǎi bā shí miǎo
shī líng le zhǐ zhēn bèi dāng zuò zhuāng shì de shǒu biǎo
zì yuàn lù guò zhè gè bù huì zhuǎn wān de zhí jiǎo
yuán lái diàn chí de fāng xiàng bèi rén dòng guò le shǒu jiǎo
wū yún mì bù lóng zhào nǐ ài de xīng chén
shài le yī fú zǒng shì huì dà yǔ qīng pén
gāng pèi de yuè chí jiù guān shàng le xīn mén
wǒ mén dū zhī shì nà bù qǐ yǎn de háng rén
xǔ nuò xiān háng de rén mén shì fǒu xiǎng guò
yǔ guò tiān qíng de cǎi hóng cái yǒu qǐ là
fēng píng làng jìng nǐ mǎn huái xìn xīn zhǎng duò
zhēn de jīng lì le cái yǒu zī gé jiǎng zuò
dāng nǐ zài bēn pǎo de shí hòu nán miǎn zǒu mǎ guān huā
dāng wǒ de xié diàn yě zàng le shàng miàn mǎn shì xì shā
zǒng xiāng xìn rén shēng tā bù guò jiù shì yī cì jiā fǎ
yǒu shí hòu biàn dé fù zá bié wàng le zuò xiē jiǎn fǎ
bù yào zhǐ wàng tā rén néng gòu jiāng nǐ nèi xīn zhì yù
qí shí nǐ zǎo yǐ zuò le xuǎn zé bù huì rèn rén jià yù
gēng duō de rén mén zhī néng dài zhuó shāng yǔ tòng huó xià qù
yuè lái yuè shǎo de zì lǜ shí fēn què záo de zhèng jù
nǐ xì xīn zhuāng bàn de shí hòu bù huì zài yì wǎn diǎn
nǐ zhuāng mǎn de gòu wù chē yě bù huì zài yì mǎn jiǎn
nǐ jué dé gǎn qíng biàn dé kuài cān dū zài suǒ nán miǎn
yuē nǐ de nán shēng dāng rán zhī shì xiǎng zhuó hé nǐ fán yǎn
yǒu tài duō yòu huò de shì ràng nǐ fàng shǒu qù zhuī
jí shǐ chù shǒu kě jí de shì jiè lǐ rén yán kě wèi
píng dì ér qǐ de gāo lóu dà shà tā mén jí jí kě wēi
tā mén dū hěn bēi wēi wǒ mén yě hěn kě bēi
wū yún mì bù lóng zhào nǐ ài de xīng chén
shài le yī fú zǒng shì huì dà yǔ qīng pén
gāng pèi de yuè chí jiù guān shàng le xīn mén
wǒ mén dū zhī shì nà bù qǐ yǎn de háng rén
xǔ nuò xiān háng de rén mén shì fǒu xiǎng guò
yǔ guò tiān qíng de cǎi hóng cái yǒu qǐ là
fēng píng làng jìng nǐ mǎn huái xìn xīn zhǎng duò
zhēn de jīng lì le cái yǒu zī gé jiǎng zuò
and i love you so( nǐ yě shēn ài zhuó wǒ )
the people ask me how( yǒu rén wèn wǒ )
how i live till now( wǒ shì zěn me huó dào xiàn zài de )
i tell them i don't know( wǒ shuō wǒ yě bù xiǎo dé )
i guess they understand( wǒ xiǎng tā mén yīng gāi míng le )
how lonely life has been( rén shēng shì duō me jì mò )
but life began again( dàn rén shēng yòu zhòng xīn kāi shǐ )
the day you took my hand( cóng nǐ qiān zhuó wǒ de shǒu nà yī tiān qǐ )
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Nơi Dung Thân (容身之地)

về máy:

Thêm bài hát Nơi Dung Thân (容身之地) vào danh sách Playlist

Bài hát của Ice Paper
Xem tất cả
Video của Ice Paper
Xem tất cả
;