Tranh Đấu Gay Gắt (明争暗斗) - Ice Paper; BigYear Đại Niên ; FOX Hồ Thiên Du

Restrict Content

Tranh Đấu Gay Gắt (明争暗斗)

Đóng góp: danjustince
Ice paper:
Tiān yǒu duō cháng dì yǒu duō yuǎn
Hé hǎi duō làng jiāng hú duō xiǎn
Yǐ yá huán yá yǐ yǎn huán yǎn
Kāi zhuó huǒ qiāng ná zhuó dāo jiàn
Bù pà shǒu zàng jiù hú luàn biān xiě
Bù huì shòu shāng jiù méi yǒu xiān xiě
Yǐ yá huán yá yǐ yǎn huán yǎn
Gēn zhuó mó fǎng bù kě néng chāo yuè
Shuō dào chāo yuè wǒ bù dé bù tí yáng chāo yuè
Nǐ yōng yǒu hǎo de yùn qì bù shì yīn wéi zhuǎn fā
Wǒ jiàn guò zhēn de hóng shuǐ měng shòu zài nà jiǔ bā
Tā yī zhí yòng xīn dài rén bù dǒng jiàn féng jiù chā
Bàn zòu yòng làn dà jiē de hé fēng yě méi qù guò dōng jīng
Diàn yǐng lǐ làn dà jiē de gōng fū dàn zhī hē guò dōng yīn
Ǒu xiàng mén làn dà jiē de zhōng fēn gē yě hěn bù zhōng tīng
Xiǎo kē dǒu mén kuài huí jiā zhǎo nǐ mā mā tǎo jiào yù nǚ xīn jīng
Bīng qīng yù jié bào qiàn
Xiōng dì sòng wǒ de dié piàn fēng miàn yìn dé dū shì yù jiě
Shā diāo mén dū zā duī pèng dào dà rén wù bù gǎn jù jué
Mā de hǎo xiàng zhī yǒu wǒ xīn gān qíng yuàn
Zài bǎi huā cóng zhōng dāng yī piàn lǜ yè
Lǜ yě xiān zōng de dào cǎo píng shí zuò rén hěn dī tiáo
Bù huì chǎo yě bù huì nào guān jiàn shí kè bù là pǎo
Zhè gè shì jiè zhēn qí miào rapper dū zài pīn jì qiǎo
Pèng gè jiǔ tǒng dǎ yī tiáo āi yōu bù cuò zhè gè diǎo
Tiān yǒu duō cháng dì yǒu duō yuǎn
Hé hǎi duō làng jiāng hú duō xiǎn
Yǐ yá huán yá yǐ yǎn huán yǎn
Kāi zhuó huǒ qiāng ná zhuó dāo jiàn
Bù pà shǒu zàng jiù hú luàn biān xiě
Bù huì shòu shāng jiù méi yǒu xiān xiě
Yǐ yá huán yá yǐ yǎn huán yǎn
Gēn zhuó mó fǎng bù kě néng chāo yuè
Bigyear dà nián :
Jǔ qǐ le wǒ de dāo bǎ dí rén gān diào
Jì dé yào wǔ zhù tā de zuǐ bā yǐ fáng luàn jiào
U mo****fu**** nǐ mén jī zhī xiǎo cài niǎo bié duǒ
Jiāng hú shàng chòu míng zhāo zhù kuài zǐ shǒu shì xiǎo yé wǒ
Ná chū nǐ dāo qiāng gùn bàng kàn kàn zhè bǐ zhàng zěn me suàn
Bù jiù shì yī qún xiǎo hùn zhàng yòu néng ná wǒ zěn me bàn
Jiù kàn wǒ zá làn nǐ de wǎn zài kàn nǐ chī de shén me fàn
Wǒ bù shì shén me xiá kè zhī shì lǎo zǐ dān chún kàn bù guàn
Tài duō rén xiǎng yào qù lā wǒ xià shuǐ dàn wǒ biàn dé lǎo liàn
Wǒ jiù shì ràng zhè xiē tǎo yàn wǒ de rén duì wǒ gēng jiā tǎo yàn
Méi cuò wǒ zhī dào suǒ wèi de dà rén wù wǒ rě de jiù shì nǐ
Yǒu zhǒng jiù míng dāo míng qiāng bù yào bǎ bǐ shǒu cáng zài xiù zǐ lǐ
Bù yào làng fèi wǒ de shí jiān zhī bù zhī dào duō áng guì
Jiù suàn wǒ tuì chū le jiāng hú dàn nǐ yī jiù shì gè wō náng fèi
Nǐ mén de chún qiāng shé jiàn zhī hòu xiàn zài kě le méi
Zhēng dà nǐ mén de gǒu yǎn kàn kàn xiàn zài rě le shuí
Ice paper:
Tiān yǒu duō cháng dì yǒu duō yuǎn
Hé hǎi duō làng jiāng hú duō xiǎn
Yǐ yá huán yá yǐ yǎn huán yǎn
Kāi zhuó huǒ qiāng ná zhuó dāo jiàn
Bù pà shǒu zàng jiù hú luàn biān xiě
Bù huì shòu shāng jiù méi yǒu xiān xiě
Yǐ yá huán yá yǐ yǎn huán yǎn
Gēn zhuó mó fǎng bù kě néng chāo yuè
Fú kè sī :
Shuō lái shuō qù qí shí méi bì yào zhēng
Jiàn féng chā zhēn yě bù huì chā de yǒu duō shēn
Dà duō shù rén de gē lǐ dū cáng zhuó yī diǎn gěng
Huán shuǎ zhuó yī diǎn hěn chàng qiāng huán yǒu diǎn gěng
Sè jí shì kōng kōng jí shì sè xiān huán shì hè
Zhōng yōng hé píng zè bēi zhōng de yú rè
Wù jí bì fǎn huā fèi yī wǎn lái chuàng zuò yī shǒu jí duān de cí
Zài dì bǎn lái huí de duó bù bù zhī zěn me chàng hé shì
Flow biān pái gé shì huán dé jiǎo jìn nǎo zhī xiǎng chū yī gè yíng xiāo mó shì
Wǒ de gù shì yě wú fǎ fù zhì wǒ tiān xìng shàn liáng cóng lái bù huì bà dào de zuò shì uh
Jì lái zhī zé ān zhī wǒ cóng bù tān chī
Zhī yào pān dēng zhè tiān xià jiù méi yǒu nán shì
Mìng lǐ yǒu shí zhōng xū yǒu ér wú shí mò qiáng qiú
Bù yào guò duō de xū qiú wǒ zhī kào shuāng shǒu
Ice paper:
Tiān yǒu duō cháng dì yǒu duō yuǎn
Hé hǎi duō làng jiāng hú duō xiǎn
Yǐ yá huán yá yǐ yǎn huán yǎn
Kāi zhuó huǒ qiāng ná zhuó dāo jiàn
Bù pà shǒu zàng jiù hú luàn biān xiě
Bù huì shòu shāng jiù méi yǒu xiān xiě
Yǐ yá huán yá yǐ yǎn huán yǎn
Gēn zhuó mó fǎng bù kě néng chāo yuè
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Tranh Đấu Gay Gắt (明争暗斗)

về máy:

Thêm bài hát Tranh Đấu Gay Gắt (明争暗斗) vào danh sách Playlist

Bài hát của Ice Paper; BigYear Đại Niên ; FOX Hồ Thiên Du
Xem tất cả
Video của Ice Paper; BigYear Đại Niên ; FOX Hồ Thiên Du
Xem tất cả
;