Kinh Cúng Tứ Thời Chí Tôn - Đạo Cao Đài - Tòa Thánh Tây Ninh - Đạo Cao Đài - Tòa Thánh Tây Ninh

headset 107  cloud_download 0

Kinh Cúng Tứ Thời Chí Tôn - Đạo Cao Đài - Tòa Thánh Tây Ninh

Đóng góp: daocaodai
NIỆM HƯƠNG
(Giọng Nam Ai)
Đạo gốc bởi lòng thành tín hiệp,
Lòng nương nhang khói tiếp truyền ra.
Mùi hương lư ngọc bay xa,
Kính thành cầu nguyện Tiên gia chứng lòng.
Xin Thần, Thánh ruổi dong cỡi hạc,
Xuống phàm-trần vội gác xe Tiên.
Ngày nay Đệ tử khẩn nguyền,
Chín tầng Trời, Đất thông truyền chứng tri.
Lòng sở vọng gắng ghi đảo cáo,
Nhờ Ơn Trên bổ báo phước lành.
Niệm: "Nam mô Cao Đài Tiên Ông
Đại Bồ Tát Ma Ha Tát" (12 lạy)

KHAI KINH
(Giọng Nam Ai)
Biển trần khổ vơi vơi Trời nước,
Ánh Thái Dương giọi trước phương đông.
Tổ Sư Thái Thượng Đức Ông,
Ra tay dẫn độ, dày công giúp Đời.
Trong Tam Giáo có lời khuyến dạy,
Gốc bởi lòng làm phải làm lành.
Trung Dung Khổng Thánh chỉ rành,
Từ Bi Phật dặn: Lòng thành lòng nhơn.
Phép Tiên Đạo tu chơn dưỡng tánh,
Một cội sanh ba nhánh in nhau.
Làm người rõ thấu lý sâu,
Sửa lòng trong sạch tụng cầu Thánh Kinh. (cúi đầu)

KINH NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ
(Giọng Nam Xuân)
Đại La Thiên Đế
Thái Cực Thánh Hoàng
Hóa dục quần sanh
Thống ngự vạn vật.
Diệu diệu "Huỳnh Kim Khuyết".
Nguy nguy "Bạch Ngọc Kinh".
Nhược thiệt, nhược hư,
Bất ngôn nhi mặc tuyên đại hóa.
Thị không, thị sắc,
Vô vi nhi dịch sử quần linh.
Thời thừa lục long,
Du hành bất tức.
Khí phân Tứ Tượng,
Hoát triền vô biên.
Càn kiện cao minh,
Vạn loại thiện ác tất kiến,
Huyền phạm quảng đại.
Nhứt toán họa phước lập phân.
Thượng chưởng Tam thập lục Thiên,
Tam Thiên Thế Giái.
Hạ ốc Thất thập nhị Địa,
Tứ Đại Bộ Châu.
Tiên Thiên Hậu Thiên.
Tịnh dục Đại Từ Phụ.
Kim ngưỡng, cổ ngưỡng,
Phổ Tế Tổng Pháp Tông.
Nãi Nhựt, Nguyệt, Tinh, Thần chi quân,
Vi Thánh, Thần, Tiên, Phật chi chủ.
Trạm tịch chơn Đạo,
Khôi mịch tôn nghiêm
Biến hóa vô cùng,
Lũ truyền Bửu Kinh dĩ giác thế,
Linh oai mạc trắc,
Thường thi Thần giáo dĩ lợi sanh.
Hồng oai, Hồng từ,
Vô cực, vô thượng.
Đại Thánh, Đại Nguyện, Đại Tạo, Đại Bi.
Huyền Khung Cao Thượng Đế,
Ngọc Hoàng tích phước hựu tội,
Đại Thiên Tôn.
Niệm: "Nam mô Cao Đài Tiên Ông
Đại Bồ Tát Ma Ha Tát" (12 lạy)

THÍCH GIÁO
Nhiên Đăng Cổ Phật chí tâm qui mạng lễ
(Giọng Nam Xuân)
Hỗn Độn Tôn Sư,
Càn Khôn Chủ Tể. Qui Thế Giái ư nhứt khí chi trung,
Ốc trần huờn ư song thủ chi nội.
Huệ đăng bất diệt,
Chiếu Tam thập lục Thiên, chi quang minh.
Đạo pháp trường lưu,
Khai cửu thập nhị Tào chi mê muội.
Đạo cao vô cực,
Giáo xiển hư linh.
Thổ khí thành hồng,
Nhi nhứt trụ xang thiên.
Hóa kiếm thành xích,
Nhi tam phân thác địa,
Công tham Thái cực,
Phá nhứt khiếu chi huyền quang,
Tánh hiệp vô vi.
Thống tam tài chi bí chỉ,
Đa thi huệ trạch,
Vô lượng độ nhơn
Đại Bi Đại Nguyện,
Đại Thánh Đại Từ,
Tiên Thiên Chánh Đạo
Nhiên Đăng Cổ Phật
Vô vi Xiển giáo Thiên Tôn.

Niệm: "Nam mô Nhiên Đăng Cổ Phật Đại Bồ Tát Ma Ha Tát" (9 lạy)

TIÊN GIÁO
Thái Thượng chí tâm qui mạng lễ
(Giọng Nam Xuân)

Tiên thiên khí hóa.
Thái Thượng Đạo Quân,
Thánh bất khả tri,
Công bất khả nghị.
Vô vi cư Thái cực chi tiền.
Hữu thỉ siêu quần chơn chi thượng
Đạo cao nhứt khí
Diệu hóa Tam Thanh
Đức hoán hư linh,
Pháp siêu quần thánh
Nhị ngoạt thập ngũ
Phân tánh giáng sanh;
Nhứt thân ức vạn,
Diệu huyền thần biến
Tử khí đông lai,
Quảng truyền đạo đức.
Lưu sa tây độ,
Pháp hóa tướng tông;
Sản Tất Viên, Phương Sóc chi bối.
Đơn tích duy mang.
Khai Thiên Địa nhơn vật chi tiên,
Đạo kinh hạo kiếp,
Càn khôn hoát vận.
Nhựt nguyệt chi quang.
Đạo pháp bao la,
Cửu hoàng tỉ tổ.
Đại Thiên Thế Giái,
Dương tụng từ ân.
Vĩnh kiếp quần sanh,
Ngưỡng kỳ huệ đức.
Đại Thần Đại Thánh
Chí cực chí tôn
Tiên Thiên chánh nhứt.
Thái Thượng Đạo Quân.
Chưởng Giáo Thiên Tôn.

Niệm: "Nam mô Thái Thượng Đạo Tổ Tam Thanh Ứng Hóa Thiên Tôn" (9 lạy)

NHO GIÁO
Khổng Thánh chí tâm qui mạng lễ
(Giọng Nam Xuân)
Quế hương nội điện.
Văn Thỉ thượng cung.
Cửu thập ngũ hồi
Chưởng thiện quả ư thi thơ chi phố.
Bá thiên vạn hóa,
Bồi quế thọ ư âm chất chi điền.
Tự lôi trữ bính linh ư phụng lãnh,
Chí như ý từ, tường ư ngao trụ.
Khai nhơn tâm tất bổn ư đốc thân chi hiếu.
Thọ quốc mạch tất tiên ư trí chúa chi trung.
Ứng mộng bảo sanh, Thùy từ mẫn khổ,
Đại Nhơn, Đại Hiếu, Đại Thánh, Đại Từ.
Thần văn, Thánh võ, Hiếu đức trung nhơn.
Vương Tân sách phụ,
Nho Tông khai hóa,
Văn Tuyên Tư Lộc,
Hoằng nhơn Đế quân.
Trừng chơn chánh quang.
Bửu Quang từ tế Thiên Tôn.

Niệm: "Nam mô Khổng Thánh Tiên Sư Hưng Nho Thạnh Thế Thiên Tôn" (9 lạy)

BÀI DÂNG TRÀ
Mai xuân nguyệt cúc vị trà hương,
Kỉnh lễ thành tâm hiến bửu tương.
Ngưỡng vọng Từ Bi gia tế phước,
Khai minh Đại Đạo hộ thanh bường.
(1 lạy 4 gật)
NGŨ NGUYỆN
(Giọng Nam Xuân)
Khi đọc kinh cúng Tứ thời rồi, phải nhớ đọc năm câu nguyện sau này:
Nam Mô Nhứt nguyện: Đại Đạo hoằng khai.
Nhì nguyện: Phổ Độ chúng sanh.
Tam nguyện: Xá tội đệ tử.
Tứ nguyện: Thiên hạ thái bình.
Ngũ nguyện: Thánh Thất an ninh.

Niệm: "Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát" (12 lạy)
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Kinh Cúng Tứ Thời Chí Tôn - Đạo Cao Đài - Tòa Thánh Tây Ninh

về máy:

Thêm bài hát Kinh Cúng Tứ Thời Chí Tôn - Đạo Cao Đài - Tòa Thánh Tây Ninh vào danh sách Playlist

Bài hát của Đạo Cao Đài - Tòa Thánh Tây Ninh
Xem tất cả
Video của Đạo Cao Đài - Tòa Thánh Tây Ninh
Xem tất cả
Bình luận bài hát Kinh Cúng Tứ Thời Chí Tôn - Đạo Cao Đài - Tòa Thánh Tây Ninh
chat_bubble 0  comment
;