Ouroboros Skit (衔尾蛇) - Capper

Restrict Content

Ouroboros Skit (衔尾蛇)

Đóng góp: Hoàng Tuân
2000 Nián de xī'ān 6 yuè yánrè de xiàtiān
Tā zhēng kāi tā de yǎn zài qiān xǐ nián de xiàzhì diǎn
Xiàng shuǐ yīyàng qīngchè pífū yě sài báixuě
Dì yīcì"zhǎo"zhāngyànzhuō shì tā dì yī cì chá zìdiǎn
Guāzǐ liǎn nà shí tā de māmā háishì guāzǐ liǎn
Huángpǔ jiāng dào cháng'ān xiàn zhù zài wǎ hútòng lǐmiàn
Tā shì tā de ào lì ānnà
Gāoguì zài tā zhuānjí lǐmiàn
Nǐ érzi hěn ài nǐ de zhǐshì shāowéi pànnì diǎn
Dì liù zhōngxué nǚ lǎoshī tā jiào Miss.Yu
Bù zhīdào tā zěnme yàngle
Dàn wǒ hòuhuǐ méiyǒu xuéhǎo yīngyǔ
Bàoqiàn wǒ de rénshēng méi zūnshǒu hěnduō guīdìng
Gūdú de jílè niǎo tā de yīshēng dōu zài fēixíng
Guānyú tā de wèilái tā méiyǒu xiǎng tài duō Boy
Zhēngzhá de xián wěi shé tūnshìle shuāngzǐzuò
Wèishéme chuándì kuàilè míngmíng nǐ dōu bù kuàilè
Rúguǒ nǐ fēi yào wèn wǒ nà shì yuèliàng rě de huò
Bù yuàn huó zài lóngzi zhídào yǔyì kuìlàn
Zuò shàngle hip-hop de chuán tā jiù wàngzhe duì'àn
16 nián de shèngdàn jié Marry Christmas
WASSUP LAZY GANG WASSUP NINEONE
Yī lùshàng nìzhe fēng pǎo móhú diào yīqiè zhēngzhào
Shōuhuòzhe mínglì de tóngshí chǔlǐ suǒsuì de tōnggào
"hǎo péngyǒu"pāizhe xiōng pèi shāngrénmen lùchū jiānxiào
Tā kuàiyào chuǎn bùguò qì dúzì háotáo yǔ jiān jiào
Lìrèn gē shāng tā de xīnzàng nǐmen kàn bù dào
Kàn bù dào tā de tiàodòng kàn bù dào tā de xiào
Wèntí bù zài zhǐshì shì yīn màikèfēng xiào jiào
Héngliáng wèntí de liáng chǐ kèdù shì chāopiào
Yǒushí nǐ bùnéng zìwǒ yào xuéhuì jiēshòu gèng duō
Zài yìshù yǔ shāngyè zhī jiān wěn zhòngyào jiāngù yōumò
Qiānlǐmǎ zhǐ pèi bēnbō jíshǐ yùjiànle bólè
Dàodǐ yào zhèngmíng shénme míngmíng dōu zhǐshì huózhe
Yǒu shíhòu bèi pò gǎibiàn yǒu shíhòu bèi pò dàoqiàn
Yǒu shíhòu bèi pò fàngqì yǒu shíhòu bèi pò dàoniàn
Suǒyǐ cái yǒule jiānchí suǒyǐ cái yǒule nǔlì
Suǒyǐ wǒ cái yào callout suǒyǐ wǒ cái bù fúqì
Jìdiànle nánshān yī duǒ fén dǎkāi lìng yīgè mén
Yī shù gūdú de zhuī guāng xià zhǐ shèng yīgè rén
Tài duō de xiàngmù edit tài duō dōu méi xiàwén
Liú xià de rén hái xìn wǒ ma tāmen dōu jiào wǒ pén er
Spicy
Wǒ gǎnjué wǒ de tóulú yǐjīng rè de fǎ tàng
Juéwàng de biānyuán
Què zài yī cì wén dàole qiángwēi huāxiāng
Bié gěi wǒ xīwàng wǒ hàipà wò zhùle xīwàng
Xiānqǐle hài làng méi rén néng dǐkàng so what
Yeahhh bié zài wǒ hēi huà de liǎn shàng tiē
Dāng wǒ lěng xiàle liǎn jiù méishénme jiěshì
Hài rén de jiù xiàng zài àn chǔ de xiēzi
Dǔ shén dài shàng jièzhǐ
Miànzi
Yǒule báizhǐhēizì qù nǐ mā dì nàxiē miànzi
Chūzhōng zǎo jiù biànzhí yī bāng jiānghú piànzi
Lúnxiàn yú zuì kěbēi de xiànshí
Yáokòng qì méiliǎo diànchí
Xià xuěhuā de diànshì
Bipolar burns me fire
Bipolar burns me fire
Bipolar burns me fire
Bipolar burns me fire
Bipolar burns me fire
Bipolar burns me fire
Bipolar burns me fire
Bipolar burns me fire
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Ouroboros Skit (衔尾蛇)

về máy:

Thêm bài hát Ouroboros Skit (衔尾蛇) vào danh sách Playlist

Bài hát của Capper
Xem tất cả
Video của Capper
Xem tất cả
;