Firework Cool Easily (Pháo Hoa Mau Tàn) - Châu Kiệt Luân

headset 10,646  cloud_download 731

Firework Cool Easily (Pháo Hoa Mau Tàn)

Đóng góp: kennysun1631989
Fán huá shēng dùn rù kōng mén zhé shà le shì rén
Mèng piān lěng nián zhuǎn yì shēng qíng zhài yòu jǐ běn
Rú nǐ mò rèn shēng sǐ kū děng
Kū děng yì quān yòu yì quān de nián lún.

Fú tú tǎ duàn le jǐ céng duàn le shuí de hún
Tòng zhí bēn yì zhǎn cán dēng qīng tā de shān mén
Róng wǒ zài děng lì shǐ zhuǎn shēn
Děng jiǔ xiāng chún děng nǐ dàn yì qǔ gǔ zhēng.

Yǔ fēn fēn jiù gù lǐ cǎo mù shēn
Wǒ tīng wén nǐ shǐ zhōng yí gè rén
Bān bó de chéng mén pán jù zhe lǎo shù gēn
Shí bǎn shàng huí dàng de shì zài děng.

Yǔ fēn fēn jiù gù lǐ cǎo mù shēn
Wǒ tīng wén nǐ réng shǒu zhe gū chéng
Chéng jiāo mù dí shēng luò zài nà zuò yě cūn
Yuán fèn luò dì shēng gēn shì wǒ men.

Tīng qīng chūn yíng lái xiào shēng xiàn shà xǔ duō rén
Nà shǐ cè wēn róu bù kěn xià bǐ dōu tài hěn
Yān huā yì lěng rén shì yì fēn
Ér nǐ zài wèn wǒ shì fǒu hái rèn zhēn.

Qiān nián hòu lèi shì qíng shēn hái yǒu shuí zài děng
Ér qīng shǐ qǐ néng bù zhēn wèi shū luò yáng chéng
Rú nǐ zài gēn qián shì guò mén
Gēn zhe hóng chén gēn suí wǒ làng jì yì shēng.

Yǔ fēn fēn yǔ fēn fēn jiù gù lǐ cǎo mù shēn
Wǒ tīng wén wǒ tīng wén nǐ réng shǒu zhe gū chéng
Chéng jiāo mù dí shēng luò zài nà zuò yě cūn
Yuán fèn luò dì shēng gēn shì wǒ men
Yuán fèn luò dì shēng gēn shì wǒ men
Qié lán sì tīng yǔ shēng pàn yǒng héng.

Fánhuá shēng dùn rù kōngmén zhé shā le shìrén
Mèng piān lěng zhǎnzhuǎn yīshēng qíng zhài yòu jǐ běn
Rú nǐ mòrèn shēngsǐ kū děng
Kū děng yī quān yòu yī quān de niánlún.

Fútú tǎ duàn le jǐ céng duàn le shuí de hún
Tòng zhí bēn yī zhǎn cán dēng qīngtā de shānmén
Róng wǒ zài děng lìshǐ zhuǎnshēn
Děng jiǔ xiāngchún děng nǐ dàn yī qū gǔzhēng.

Yǔ fēnfēn jiù gùlǐ cǎomù shēn
Wǒ tīngwén nǐ shǐzhōng yīgèrén
Bānbó de chéngmén pánjù zhe lǎo shù gēn
Shíbǎn shàng huídàng de shì zài děng.

Yǔ fēnfēn jiù gùlǐ cǎomù shēn
Wǒ tīngwén nǐ réng shǒu zhe gūchéng
Chéngjiāo mùdí shēng luò zài nà zuò yěcūn
Yuán fèn luòdì shēnggēn shì wǒmen.

Tīng qīngchūn yíng lái xiào shēng xiàn shā xǔduō rén
Nà shǐcè wēnróu bù kěn xiàbǐ dōu tài hěn
Yānhuā yì lěng rénshì yì fēn
Ér nǐ zài wèn wǒ shìfǒu hái rènzhēn.

Qiānnián hòu lěishì qíng shēn hái yǒu shuí zài děng
Ér qīngshǐ qǐ néng bù zhēn wèishū luòyáng chéng
Rú nǐ zài gēn qiánshì guòmén
Gēnzhe hóngchén gēnsuí wǒ làngjì yīshēng.

Yǔ fēnfēn jiù gùlǐ cǎomù shēn
Wǒ tīngwén nǐ shǐzhōng yīgèrén
Bānbó de chéngmén pánjù zhe lǎo shù gēn
Shíbǎn shàng huídàng de shì zài děng.

Yǔ fēnfēn jiù gùlǐ cǎomù shēn
Wǒ tīngwén nǐ réng shǒu zhe gūchéng
Chéngjiāo mùdí shēng luò zài nà zuò yěcūn
Yuán fèn luòdì shēnggēn shì wǒmen.

Yǔ fēnfēn jiù gùlǐ cǎomù shēn
Wǒ tīngwén nǐ shǐzhōng yīgèrén
Bānbó de chéngmén pánjù zhe lǎo shù gēn
Shíbǎn shàng huídàng de shì zài děng.

Yǔ fēnfēn yǔ fēnfēn jiù gùlǐ cǎomù shēn
Wǒ tīngwén wǒ tīngwén nǐ réng shǒu zhe gūchéng
Chéngjiāo mùdí shēng luò zài nà zuò yěcūn
Yuán fèn luòdì shēnggēn shì wǒmen
Yuán fèn luòdì shēnggēn shì wǒmen
Qiélán sì tīng yǔ shēng pàn yǒnghéng.
Vui lòng click chọn một trong các liên kết ở bên dưới để

tải bài bài hát Firework Cool Easily (Pháo Hoa Mau Tàn)

về máy:
Bài hát cùng ca sĩ
Xem tất cả
Video cùng ca sĩ
Xem tất cả
Bình luận bài hát Firework Cool Easily (Pháo Hoa Mau Tàn)
chat_bubble 0  comment
;